Mezinárodní konference: Požadavky na stavební profese při realizaci strategie bezuhlíkové Evropy / International Conference: Requirements For Construction Professions In The Implementation Of A Carbon-free Europe Strategy

===================Czech description (for english see below)=================================

Motto: 

Nejen větrné, solární a jaderné elektrárny a elektrická auta jsou tématem cesty k bezuhlíkové Evropě. Neméně významným úkolem je probíhající transformace stavebnictví, úspora energie při výrobě stavebních materiálů, v průběhu výstavby, ale zejména v procesu jejich užívání. Stavebnictví 4.0 si vyžádá významné změny znalostí a dovedností většiny řemeslných profesí podílejících se na nových energeticky úsporných domech, ale i při novém přístupu k rekonstrukcím. V rámci evropského programu H2020 probíhá na toto téma společný projekt čtyř evropských zemí – CraftEdu, který konference představí.

Termín konání:

   18. 2. 2021 od 9:00 do 15:30

Registrace:

   Pro registraci na konferenci je potřeba se příhlásit nebo si založit účet

   Tlačitko pro závazné přihlášení je po přihlášení dole na stránce.

   Místo:

   Prezenčně – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha 1, Václavské náměstí 833/31; ČR

   OnlineABF Stream (klikněte pro přesměrování)

Místo a forma: 

Kombinovaná presenční a online forma konference. Vystoupení přednášejících budou realizována presenčně z auly Nadace ABF nebo jako předtočená videa, případně s on-line připojením v reálném čase. Dotazy a „chaty“ budou realizovány na samostatném kanále. Konferenci bude možno sledovat presenčně (v jednacím sále či prostřednictvím přenosu), nebo ze záznamu. Účast na konferenci se předpokládá bezplatná. Jednacími jazyky bude čeština a slovenština (německá a bulharská nebo anglická vystoupení budou tlumočena do češtiny).

Cílová skupina posluchačů: 

Slovenští a čeští zástupci odborných učilišť, středních odborných škol, vysokých škol, organizátoři a lektoři akademií celoživotního vzdělávání z řady neziskového sektoru, výrobci stavebních hmot, dodavatelské firmy a profesní cechy a sdružení, představitelé konsorcia CraftEdu a jejich lektoři, představitelé resortu průmyslu a obchodu, resortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a jejich příslušných zařízení.

Program:

Program zde

=======================English description==============================================

Motto: 

Not merely wind, solar and nuclear power plants and electric cars are essential for the road to a carbon-free Europe. An equally important task is the ongoing transformation of the construction industry, energy savings in the building materials production, during construction, but especially in the process of their use. Construction 4.0 will require significant changes in the knowledge and skills of most of the craft professions involved in new energy-efficient houses and a new approach to renovations. As part of the European H2020 program, a joint project of four European countries - CraftEdu - has been underway on this topic, which the conference will present.

Date:

   February 18, 2021 from 9:00 to 15:30

Registration:

   To register for the conference, you need to log in or create an account.

   The binding login button is at the bottom of the page after logging in. 

Venue:

   Face-to-face Event - Architecture and Building Foundation, Prague 1, Wenceslas Square 833/31; CZE

   Online Event - ABF Stream (click to redirect to stream)

Venue and form:

Combined real-time and online conference form. Lecturers will present their talks in person from the ABF Foundation hall or as pre-recorded videos, or with an online connection in real-time. Inquiries and chats will be conveyed through a separate channel. It will be possible to watch the conference in person (in the meeting room or via broadcast) or from a recording. The attendance at the conference is expected to be free of charge. The languages of the proceedings will be Czech and Slovak (German, Bulgarian or English talks will be translated into Czech).

Target groups: 

Slovak and Czech apprentices, students of secondary vocational schools, universities, organizers and lecturers of lifelong learning academies from the non-profit sector, manufacturers of building materials, contractors, professional guilds and associations, CraftEdu Consortium representatives and lecturers, officials of the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Education, Youth and Sports and their relevant facilities.

Agenda:

Agenda here

=====================================================================================

Odkaz na stream / Link for stream:

Přihlášení účastníci obdrží „Link“ na stream před začátkem konání konference na email použitý při registraci.

Registered participants will receive a Conference Link before the start of the conference by the email used for registration.

Pro registraci na kurz je potřeba se přihlásit nebo se registrovat.

Základní informace


18.02.2021 09:00
zdarma

Místo konání


Prezenčně (Face-to-face): Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha, CZ / Online: ABF Stream Facebook

Czech Republic

Organizátor


Jan Veleba
jan.veleba@svn.cz

Školitelé


K tomuto kurzu zatím nejsou přiřazeni žádní školitelé.